Proje Hakkında

Son yıllarda hızla artan ulusalar arası ticaretin serbestleşmesi süreci ve yoğunlaşan küresel rekabet ürünlerin ve üretim faktörlerinin en hızlı ve en az maliyetle transferini zorunlu kılmaktadır. Ulaştırma sektörünün özellikle uluslararası ticarette artması beklenen rolü göz önünde bulundurulduğunda, istihdam edilen işgücünün nitelik olarak sürece uyum göstermesi ve süreci desteklemesi oldukça önemlidir. Sektörde çalışanların yarısından fazlasını şoförler oluşturmaktadır.

AB ülkelerinde taşımacılık sektörü toplamda 10 milyondan fazla istihdam sağlamakta olup, toplam istihdamın %4.5 oranında kısmını oluşturmaktadır. Taşımacılık sektöründeki büyümenin ekonomik büyüme ile paralel hale getirilmesi şeklindeki AB misyonu, 2001 tarihli Beyaz Kitap’ta da yer almaktadır. Şehir içi toplu taşımacılık ve yol güvenliği ile ilgili de bir çok hüküm ve tavsiye bulunmaktadır.

Türkiye’de sürücü eğitimleri yasal olarak derslik ortamında yüz yüze eğitim yoluyla verilmektedir. Eğitim merkezleri kursiyerlere destek olmak için zaman zaman bazı dijital eğitim materyalleri kullanabilmektedir. İçinde bulunduğumuz bilgiye ulaşmanın ve elde etmenin çok kolay olduğu dijital çağda, sürücülerin eğitiminde de bu araçlardan yararlanmanın zorunlu olduğu düşünülmektedir. Özellikle meslekleri gereği sürekli mobil durumda oldukları dikkate alındığında kolay ulaşabilecekleri ve yararlanabilecekleri eğitim ortamları sürücüler için cezbedici olacaktır. Proje ortaklarından Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü yetkisinde yürütülen uygulamada SRC 1-2-3-4 belgeleri olarak sınıflandırılan ve adlandırılan şoförlük meslekî yeterlilik belgelerine yönelik eğitimler sonrası teorik ve pratik değerlendirme sınavları yapılmaktadır.

EU genelinde ticari araç sürücüleri için geçerli bir meslek standardı, yeterliliği ve eğitim programının hazırlanması, yeni öğrenim metotları ile bu eğitimlerin verilmesi ve değerlendirilmesi projemizin ulus ötesi özellik taşımasını sağlamaktadır. Projemiz ile AB ve ortak ülkelerde şoförlük mesleğinin genel durumu gözlemlenecek, karşılaştırılacak, gelişmeler eğitim programlarına aktarılacak, yeni eğitim metotları denenerek mobil durumda olmaları nedeniyle sürekli olarak eğitimlere katılmakta zaman kısıtı bulunan şoförlere, eğitimin belli bölümleri için bilgiye, eğitim modüllerine ve materyallerine ulaşma ve kendini geliştirme imkanı sunulmuş olacaktır. VET sağlayıcıları da yeni eğitim-öğretim metotları ile vizyonlarını genişletmiş, daha etkin ve verimli hizmet sunma yolunda mesafe kat etmiş olacaklardır.

Ticari araç sürücülerinin eğitimi konusunun Türkiye’deki temel tarafları olan MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü (eğitim, sınav ve belgelendirmeden sorumlu kamu otoritesi), Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu -TŞOF- (bireysel taşımacılık yapan araç sahibi ve şoförleri temsil eden) Tüm Eğitim Dernekleri Federasyonu –TÜMEDEF (SRC1-2-3-4-5 belgeleri ile ilgili eğitimleri veren eğitim merkezlerini temsil eden) bu proje ile bir araya gelmektedir. Ayrıca İtalya (Training 2000 psc ve CNA DI PESARO E URBINO), İspanya (PONS SEGURIDAD VIAL S.L) ve Almanya’dan (IBF InternatıonalesBildungs-undFahrschulzentrumGmbH) bu alanda uzman kuruluşlarla birlikte bir network oluşturmakta ve uluslararası düzeyde stratejiler geliştirmek için işbirliği yapmaktadırlar. Projemizin hedef grubunda ticari araç sürücüleri(100 kişi), sürücü eğitimi veren eğiticiler (70 kişi), işverenler (60 kişi), eğitim merkezi idarecisi (5 kişi) ve sektörle ilgili kamusal ve sosyal taraflar(135 kişi) yer almaktadır.

Projemizin amacı; karayolu taşımacılığı sektöründe istihdam edilen şoförlerin eğitim ve sınavlarında dijital teknolojiler kullanılarak transfer edilebilir mesleki bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olmalarının sağlanması, bu sektördeki mesleki eğitim-öğretim sağlayıcılar ile diğer sosyal tarafların uluslararası çalışma kapasitelerinin ve iletişim ağlarının güçlendirilmesidir.

Proje faaliyetleri sonucunda;

  • Proje ortak ülkelerde karayolu taşıma sektöründe istihdam edilen sürücülerin mesleğini düzenleyen mevzuatın değerlendirilmesi, mesleklerinin tanımı, meslek standartları ve ulusal yeterlilikler, eğitim, sınav ve belgelendirmesi, eğitimlerde kullanılan eğitim metotları ve materyalleri, vb. ele alan bir rapor,
  • Ortak ülkelerdeki sürücülerin, sürücü eğiticilerinin ve işverenlerin mesleki eğitimden beklentilerini tespit edildiği bir analiz çalışması,
  • AB ve ortak ülkelerdeki ilgili mesleklere ilişkin meslek standartları, ulusal yeterlilikler ve eğitim programlarının karşılaştırıldığı ve farklılıkların ortaya çıkarıldığı bir analiz çalışması,
  • Sektördeki tarafların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde proje ortaklarının tümünün katılımıyla hazırlanmış yük ve yolcu taşımacılığı ile ilgili mesleklere ait bir yetkinlik haritası, eğitim metodolojisi ve eğitim programı,
  • Söz konusu ortak eğitim programına dayanılarak pilot sürücü eğitiminde kullanmak üzere hazırlanmış dijital eğitim ve sınav materyalleri,
  • Eğitim metot ve materyallerinin tüm ortak ülkelerde sürücüler ve eğiticiler üzerinde denenmesi ve raporlanması, sürücü ve eğiticileri yönlendirici rehber hazırlanmış olacaktır.

 

Broşür