Haber Bülteni 1


13.05.2020

Sayın Okuyucumuz,

Bu bülteni hazırlamamızdaki temel amacımız proje faaliyetlerimiz hakkında sizleri bilgilendirmektir. Proje süresince 4 ayda bir bültenlerimizi sizlerle paylaşacağız.

1.Ulusötesi Proje Toplantısı

Projemizin ortak kuruluşların temsilcilerinden oluşan çalışma grubunun ilk toplantısı 20-21 Şubat 2020 tarihlerinde Ankara’da TŞOF toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir. Toplantıya projenin tarafı olan kuruluşların temsilcileri katılmış olup, toplantı çok verimli geçmiştir.

Açılış konuşmasını TŞOF Genel Sekreteri Enver Yeniçeri ve Genel Sekreter Yardımcısı Zerrin Boztaş’ın yaptığı çalışma grubu toplantısı gündem çerçevesinde devam etmiştir.

Proje ortaklarının kendilerini ve kurumlarını tanıttığı, proje teklifinin ayrıntılı olarak gözden geçirildiği, projeye ait finansal konuların anlatıldığı, proje zaman ve aktivite planının gözden geçirildiği, projenin yönetim, tanıtım, yaygınlaştırma ve kaleti planının irdelendiği toplantı son derece verimli geçmiştir. Projenin ilk iki fikri çıktısı ile ilgili lider kuruluşlar tarafından sunumlar yapılmış, hazırlanacak mevcut durum raporu ve mesleki yeterlilik tablosu üzerinde tartışılmıştır.

Bir sonraki toplantının tarih ve yeri belirlenmiş, ikinci toplantıya kadar yapılacak çalışmalar takvime bağlanmıştır. İştirakçi kuruluş SUPSI yetkililerinin dijital eğitim ve sınav materyallerinin hazırlanması ile ilgili yaptıkları sunum projenin merkezinde bulunan e öğrenme konusunda katılımcıların ufuklarını açmıştır. Toplantının ardından katılımcılara sertifikaları dağıtılmıştır.

1,5 gün süren toplantının ardından yurt dışından gelen misafirlerimiz ülkelerine geri dönüş yapmışlardır.

Projenin yönetimi, yaygınlaştırılması ve kalitesinin takibi ile ilgili çalışmalar tamamlanmıştır. Projenin ilk fikri çıktısı ile ilgili çalışmalara başlanmıştır. Bu kapsamda ortak ülkelerdeki şehir içi yolcu taşımacılığı sistemi ve şoförlerin mevcut durumunu içeren bir rapor hazırlanacak ve yapılacak küçük çaplı bir anket/mülakat çalışmasıyla da şoförlerin eğitim ihtiyaçları analiz edilecektir. Bu sonuçlar dikkate alınarak ikinci fikri çıktının konusu olan ortak mesleki yeterlilik tablosu hazırlanacaktır. Ortak ülkeler taslak raporları yapmış, ancak Covid-19 nedeniyle çalışmalar yavaşlamış ve anket çalışması ertelenmiştir. Mayıs ayı itibariyle çalışmalar yeniden hız kazanmıştır.

Projemizin yaygınlaştırılması amacıyla proje web sitesi (www.vocofdrivers.tsof.org.tr)  ile facebook sayfası (vocofdrivers) açılmış olup, proje ile ilgili ilerlemeler süreç içinde hem projeye ait söz konusu iletişim ortamları, hem de proje ortaklarının web sitesi ve diğer yayım organları vasıtasıyla kamuoyu ile düzenli olarak paylaşılacaktır.

 

PROJE HAKKINDA

Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim için Stratejik Ortaklıklar (KA202) faaliyeti kapsamında 2019 yılı Teklif Çağrısı Döneminde sunulan ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun (TŞOF) lider kuruluş olduğu 2019-1-TR01-KA202-074813 numaralı “Increasing of  Vocational Competences of Commercial Vehicle Drivers” başlıklı proje teklifi Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilmiş ve Federasyonumuz ile Ulusal Ajans arasında proje sözleşmesi imzalanmıştır. Proje 1 Aralık 2019-30 Kasım 2021 tarihleri arasında uygulanacak olup 24 ay sürelidir.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun koordinatör kuruluş olduğu projede,  Türkiye’den MEB Özel Öğretim Genel Müdürlüğü ile TÜMEDEF, İtalya’dan CNA ve Training 2000 psc, İspanya’dan PONS ve Almanya’dan da IBF isimli kuruluşlar da ortak olarak yer almaktadır. Ayrıca projemize İsviçre’den bir üniversite de (SUPSI) iştirakçi olarak katılmaktadır. Ulaştırma sektöründe farklı deneyimlere sahip ortak kuruluşlar projemizin en büyük gücüdür.

Proje amacı; karayolu taşımacılığı sektöründe istihdam edilen şoförlerin eğitim ve sınavlarında dijital teknolojiler kullanılarak transfer edilebilir mesleki bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olmalarının sağlanması, bu sektördeki mesleki eğitim-öğretim sağlayıcılar ile diğer sosyal tarafların uluslararası çalışma kapasitelerinin ve iletişim ağlarının güçlendirilmesidir.

Proje faaliyetleri sonucunda;

  • Proje ortak ülkelerde karayolu taşıma sektöründe istihdam edilen sürücülerin mesleğini düzenleyen mevzuatın değerlendirilmesi, mesleklerinin tanımı, meslek standartları ve ulusal yeterlilikler, eğitim, sınav ve belgelendirmesi, eğitimlerde kullanılan eğitim metotları ve materyalleri, vb. ele alan bir rapor,
  • Ortak ülkelerdeki sürücülerin, sürücü eğiticilerinin ve işverenlerin mesleki eğitimden beklentilerini tespit edildiği bir analiz çalışması,
  • AB ve ortak ülkelerdeki ilgili mesleklere ilişkin meslek standartları, ulusal yeterlilikler ve eğitim programlarının karşılaştırıldığı ve farklılıkların ortaya çıkarıldığı bir analiz çalışması,
  • Sektördeki tarafların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde proje ortaklarının tümünün katılımıyla hazırlanmış şehir içi yolcu taşımacılığı ile ilgili mesleklere ait bir yetkinlik haritası, eğitim metodolojisi ve eğitim programı,
  • Söz konusu ortak eğitim programına dayanılarak pilot sürücü eğitiminde kullanmak üzere hazırlanmış eğitim ve sınav alt yapısı ve materyalleri,
  • Eğitim metot ve materyallerinin tüm ortak ülkelerde sürücüler ve eğiticiler üzerinde denenmesi ve raporlanması, sürücü ve eğiticileri yönlendirici rehber hazırlanmış olacaktır.